loS 'uS HaDIbaHmey lut tlhaQ

 
juHnav > ghItlhmey

wa'vatlh DIS wa'maHloSDIch bov bom 'oH loS 'uS HaDIbaHmey lut tlhaQ (Dhiighisis Pedhiofrastos ton Tetrapodon Zoon). Byzantium wo'Daq mung ghaj, 'ej qonlu'meH Greek Hol ghoQ lo'lu'. 1100 bommu'tlhegh ngaS. Ha'DIbaH qep Del; qepDaq mIy Hoch Ha'DIbaH, Human chepmoHbogh lo'laHghachDaj'e' ja'taHvIS; 'ej qochDaj vaq. rInmoHmeH qaS Hargh. 1995 2001 DIS joj, bomvammo' mavum George Baloglou jIH je. bom mojmeH mugh paqmaj, bom lIH, 'ej QIj. mu' Sengmey qel; bov nIb qun qawmoHbogh bom 'ay'mey; qun Dochmey lulo'lubogh; bom chenmeH mIw, paQDI'norghmey'e' HaDpu'bogh qonwI' je qel. 2003 DIS paq lIng Columbia DuSaQ'a' paq lIngwI' ghom.

Nick "nIchyon" Nicholas, opoudjis [AT] optusnet . com . au
'ogh: 2001-12-6; choH Qav: 2003-4-7
URL: http://www.opoudjis.net/Work/quadrupeds-kl.html