Nick "Minosngan wIgh" Nicholas yIn qun

Early '95; '93; '92
ENGLISH [ΕΛΛΗΝΙΚΑ] ESPERANTO tlhIngan Hol

navvam bolaDlaH: in English; sta ellhnika; en Esperanto; tlhIngan Hol lo'lu'taHvIS.


jIbogh qaSDI' DIS 1971, jar 8, jaj 29. vaj jIbogh qaSpu'DI' Igor Stravinsky Hegh loS jar, 'a qaSpa' Jimi Hendrix Hegh nungbogh wa' jar'e'. vaj qoS rap wIghaj je jIH, Michael Jackson je (Quchqu'lu'), Richard Gere je (Quchqu'lu'bej); 'ej quq qoSwIj'e', yo'a'neS quv nach teqlu' 'e' lopmeH jaj je (HIqop; jISeH'eghchoHlaHbe' jay'.)

TasmaniaDaq, Launceston vengDaq jIbogh. Maria Nicholas puq jiH; Elladha wo'Daq, Kriti SepDaq, Zakros vengHomDaq boghDI' ghaH, Lykakis pong ghaj. Stavros Nicholas puq jIH je; Kipros wo'Daq, Kalopanayiotis vengHomDaq boghDI' ghaH, Hajimarku pong ghaj. pongwIj 'oHnIS Nick Hajimarku'e' 'e' Sa'angDI', vaj tlhIHvaD jIDalchoH, pongna'wIj mung qaQIjmo'; DaH 'e' bochaw'...

pongwIj qun Dogh nuSnISlu'bogh 'oH qunvam'e': jar loDnI' be'nI' je ghaj vavwI'; chaHvo' AustraliaDaq DanmeH tlheDpu' wej, ghaH je. AustraliaDaq paw loDnI' wa'DIch, Yorghos, qaStaHvIS DIS 1947. taQlaw' 'a teHbej: qaStaHvIS DISvetlh ngo', Hajimarku(1) pong jatlhqang pagh kangaroo ghot (mu'vetlh boSovbe'chugh, vIQIj: England Hol no' puqpu' chaH). reH Hajimaria, rurbogh veQ je Qoylu'. vaj pongDaj chaDIch moj vavDaj pong 'e' wuq ghaH.

rap wIv pabpu'bogh AustraliaDaq tlha'bogh wej loDnI'Daj (Hristos, Stavros, Andreas je). qay' wa' neH. vavnI', SoSnI' je pong ghaj puqpu' 'e' ra' Elladhanganpu' tIgh. Nikos pong'e' lughaj cha' vavnI'wI'; vaj SanwIj naS vIjunlaHbe'. wanI'vetlhmo' qaS: Nick Nicholas pong lughajbogh wej loDnI''a''e' vIghaj!(2) yap, yap, jachnISlu'ba' --- tlhInganna' DaQo'chugh 'ej 'oy' SIQQo'chugh...

qaStaHvIS DIS 1979, DIS 1983 je joj, Elladha wo'Daq jIyIn. (pupmeH QIchwIj vIjatlh: Kriti SepDaq, Sitia vengDaq jIyIn. SoSwI' vengHom Sum 'oH.) qaSpu'DI' DIS 1983, Melbourne vengDaq jIyIn --- 'IH 'ej 'uH, Dun 'ej chun veng'a'vetlh! qaStaHvIS DIS '85 DIS '88 je joj, Melbourne peHghep DuSaQDaq jIHaD. Melbourne DuSaQ'a'Daq jIHaDtaH, DuSaQ Qu' vIrInmoHDI'. SovpopwIj wa'DIch vISuq, Electron jonwI'QeD, De'wI' QeD je vIHaDmo'. poHwIj vIlo'Ha' neH, jonwI'QeD'e' vIHaDtaHvIS: jIHvaD Dajbe'qu' QeDvetlh, 'ej wej muvmoHbogh tetmoHwI' vIlo'laHbe'. 'a quv Sovpop muSuqmoH QeDvetlh, 'ej tugh lo'laH popvetlh. lo'laHqu'be' De'wI'QeD'e' --- lI'be'laHbe' Sovvetlh, qaStaHvIS bovmaj. wej 'ach yon nIchyon...

vaj qaS: qaStaHvIS DIS 1991, qaStaHvIS jonwI'QeD vIHaDmeH DIS Qav nungwI', bong yupma'Daq HolQeD HaDbogh be''e'(3) vIQIH. chay'? HolQeD? Su'! jIHvaD Daj qar'a' Holmey, Sarvetlh je. peHghep DuSaQDaq jIHaDtaHvIS, Holmey vIboSmo', verengan nach Hommey vIboSlaw'!

vaj Do' qaS: Ilia Pejros qun HolQeD paQDI'norghDaq jISaHchoH. 'ej rut jIHagh. vuDvam lughaj HaDwI' latlh, reH jonwI'QeDvo' yotbogh boHwI'pu' pIHqangmo': jIHagh, Segh latlh cherghQo'bogh petaQ'e' jIHmo', 'ej Ilia QIchmIw vIvaqtaHmo'. teH ngoDvam'e': jIHagh, jIHvaD nubmo' Hol ngo' loymeH mIw. ghaytan wanI'vammo', DaH qun HolQeD tej vIDataHvIS vIHechbe'taHvIS je, Hol choH vIHaD, 'ej Hol ngo' loytaHghach vIHaDbe'... toH, De' latlh vIghojmeH jIchegh, 'ej tugh yab QeD Masters Sovpop vISuq; HolQeDDaq jIHvaD jol Da popvetlh. naDev HolQeD loHDaq Doctor SovpopvaD jIHaDchoH, qaSDI' DIS 1994 jar 6. belmoHqu' ghu', DaH jIHvaD Dajbejbogh QeD vIHaDtaHmo'... qaStaHvIS wa'ben jav jar, HaDwI' Qu'wIj vIbuSlI'; wanI'vetlhmo', pIj DuSaQ HurDaq vIleghlu'be'. vaj jIDo', wej DajHa'mo'!

leSpoHwIj vItIvmeH nuq vita'? toH, ben QoQ vIqon, 'a vIjegh rInDI' peHghep DuSaQ poHwIj (rut 'ach DaH bom vIqontaH je.) qonchu'meH, yInDaj buSmoHnIS qonqangwI' --- leSpoH qonwI'qoqpu' vIvoQQo'. ben ghItlhbom vIqon (Esperanto Hol vIlo'taHvIS) --- 'ej Qu'vetlh vIjegh je, jIpo'choHDI' jay' (qaStaHvIS DIS '92.) 'ItchoHlu'bejDI' ('ej mIybe'taHvIS neH), lojchu' QIch. (DaH jIDubbejpu' --- tlho'!) Holmeyvetlh 'oghlu'bogh vIQuj je (juHnavwIj yItu'.) QoQ Sar vIparHa' (juHnavwIj yItu'qa'); 'ej De'wI' toywI''a' Qu' Sarqu' pImqu' vIta'taH je.

latlh nuq? -mang jIHlaw' --- 'ej logh Hop tengchaH Hut QaQ law', ghotbov chu' QaQ puS, 'e' vIHar jIH'e', ghotpu' puSqu' je vISovbogh. [loD be' je ngaghqangwI'] jIH ben 'e' vIHar; DaH wuqQo'wI' vIDaqa'. jImuSHa'taHvIS jIDo'Ha' --- 'ach Sajatlh jay', ghaHmo' jIbech rInbejtaH! muSovmoH ghot luvoqnISlu'bogh: jIchuS 'ej jIDoch --- pagh (mu'mey vImaSbogh vIlo':) jItIvmoH 'ej jItlhaQ. 'ej qech QaQqu' QaQqu' QaQqu'qu' bIH cashew naHSoj'e' 'e' vIHar...


bIng QIjwI'Hommey:

  1. mu'meyvamvo' chen Hajimarku pong'e': Haji (Arab HolDaq "lalDanmo' Mekka SuchwI'" Qum mu'vetlh; SIghmo' Turkiyenganpu', Elladha Hajestan je HolDaq "lalDanmo' Yerushalayim SuchwI'" Qum 'oH), Markos pong je.
    1. Australia DungSepDaq peHghep DuSaQ la' DaNick Nicholas'e', Yorghos puq. ('a TasmaniaDaq cheghmeH Qu' Daq choH chaw' Hevlaw'pu'.)
    2. Elladha wo'Daq, Athina vengDaq, QonoSvaD De' SuqtaH Nick Nicholas'e', Hristos puq.
    3. Australia wo'Daq, Melbourne vengDaq, ghunwI' Da Nick Nicholas'e', Andhreas puq.
    4. lIjoy'meH DaH yIn qun veQvam bachlI' Nick Nicholas'e', Stavros puq.
  2. toH, Susannah Ball ghaH. qaSDI' Hu' puS, MelbourneDaq chegh, rInDI' yuQ naQ lengmeH wa' DIS.
[juHnav
ghoSqa']
'oghpu' 'ej leHtaH: Nick "nichyon" Nicholas, n.nicholas@linguistics.unimelb.edu.au
choH Qav: 1997-6-14